Vědecký grant

Tento grant je určen na podporu realizace vědeckého projektu v oblasti základního anebo klinického výzkumu v oblasti gastroenterologie, digestivní endoskopie nebo výživy. Podporu možno využít pro např. tyto účely – statistické zpracování, „medical writting“, poplatek do „open access“ časopisů, atd. 

Kritéria pro podání žádosti

  • Žadatel je členem České gastroenterologické společnosti (ČGS)
  • Vědecký projekt je prováděn na území České Republiky
  • Obecné zaměření projektu: základní anebo klinický výzkum zaměřený na oblast gastroenterologie, digestivní endoskopie nebo výživy
  • Žadatel může žádat o Vědecký grant na konkrétní projekt jenom jednou

Žádost musí obsahovat následující náležitosti:

  • Protokol projektu
  • Předpokládaný termín ukončení projektu
  • Schválení Etické komise (v případě potřeby)
  • Jméno, titul(y), pracoviště a kontaktní údaje hlavního řešitele
  • Jména, titul(y) a pracoviště dalších řešitelů

Vyplněnou žádost odeslat na adresu sekretariátu ČGS: pfeiferova.martina@gmail.com; v předmětu e-mailu uvést: Vědecký projekt - Grant ČGS - žádost

Posuzování žádosti

Žádost budou posuzovat členové výboru ČGS. O výběru žadatele a finanční podporu vědeckého projektu bude rozhodovat kvalita předkládaného vědeckého projektu. Finální posouzení žádosti proběhne na nejbližším zasedání výboru ČGS po deadlinu podání žádosti. Žadatelé budou o výsledcích následně srozuměni e-mailem cestou sekretariátu ČGS.  

Další podmínky

Po termínu předpokládaného ukončení projektu žadatel vypracuje krátkou zprávu o průběhu a výsledcích projektu, kterou předloží výboru ČGS. Krátké shrnutí výsledků ukončeného projektu bude následně prezentováno v časopise Gastroenterologie a hepatologie. Součástí zprávy a případné publikace bude informace, že vědecký projekt byl podpořen ČGS.